I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

и

2.„ВИВА МЕДИЯ ПРО“ ЕООД, ЕИК 206067812, ДДС № BG206067812, със седалище и адрес на управление: София 1113, бул. „Драган Цанков“, №36, Интерпред - СТЦ;

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира на 7.02.2023 г. и продължава до 9.02.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на bTV Radio - https://www.facebook.com/btvradio

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори вярно на зададен дневен въпрос от Играта във Фейсбук страницата на bTV Radio.

6. За периода на Играта всяка сутрин във Фейсбук страницата на bTV Radio ще бъде задаван дневен въпрос, на който може да се отговаря до 16:30 ч. в деня на публикуване на въпроса.

IV. Награди

7. Всеки ден за периода на играта един участник от всички, дали верен отговор на въпроса, ще спечели  дневна награда.

8. Наградите в Играта се осигуряват от Вива Про Медия ЕООД.

Дневна награда – комплект 2 билета за концерта на Глен Милър Оркестра и бутилка вино: общо 3 (три) награди:

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички, дали верен отговор до 16:30 ч. в  деня  на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Имената на спечелилите участници се публикуват на Фейсбук страницата на bTV Radio - https://www.facebook.com/btvradio

Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.

10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез Фейсбук профила на Радиото

12. Наградите на печелившите участници се изпращат от bTV Radio по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

16. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване.

VI. Други условия

17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

19. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

21. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected]

23. Настоящите правила се публикуват на Фейсбук страницата на bTV Radio - https://www.facebook.com/btvradio, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Фейсбук страницата на bTV Radio - https://www.facebook.com/btvradio.