На 25 октомври т.г. се проведе събитие на тема „Политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст“. Застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3” представи постигнати резултати по проекта за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромски общности в България.

Социалната и икономическа уязвимост на повечето семейства от ромска общност в България е често срещана и трудно преодолима бариера пред родителите за осигуряване на качествена грижа за детето в ранна възраст. Наличните, но недостатъчно развити целенасочени услуги в подкрепа на уязвимите семейства допълнително възпрепятстват пълноценното развитие на детето и удовлетвореността на семейството при търсене на подкрепа. Поради тази причина, проектът за подобряване на майчиното и детското здраве „С грижа от 0 до 3” си постави за цел да подобри достъпа до качествени услуги, с пряко влияние върху здравните показатели на жените и децата сред ромска общност. Проектът е съфинансиран от фондация „Отворено общество“ и фондация „Портикус“, ръководи се от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и се изпълнява в партньорство с 11 граждански организации, които през последните 2 години се фокусираха върху промяната на системно ниво в ключови за майчиното и детско здраве политики.  

Представени бяха резултати от проведените изследвания, потвърждаващи основни предизвикателства на ефективността на планиране и / или изпълнение на конкретни национални политики. Предложени и формулирани бяха препоръки за възможни решения, споделени постигнати застъпнически успехи, научени уроци, както и проучени добри практики в страни от ЕС и други държави със сходен социално-икономически и демографски профил на България.

Проект „С грижа от 0 до 3“ е воден от важността на интегрирания подход към планирането и прилагането на политиките, които имат пряко влияние върху развитието на децата. Застъпва се за системна промяна в политиките за пълноценна грижа в семействата на децата до 3-годишна възраст, чрез работа по национални инициативи в пет ключови направления, които установяват най-подходящата обстановка за развитието на децата: 

- Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена 

- Осигуряване на подкрепа за пълноценно хранене на детето 

- Ролята и резултатите от ранното учене в детска възраст  

- Достъп до безплатни медикаменти за всички деца до 3 години 

- Достъп до услуги за издаване на лични документи  

С грижа от 0 до 3“ постави основите на промяната, която да направи възможна по-добрата грижа в първите години от живота на децата, живеещи в трудност в България. Всички заинтересовани страни с опит в създаването на политики, практици в социалните дейности и грижите за децата, както и представители на институции и граждански организации са ценни съмишленици на застъпническите усилия за по-добри политики в сферата на майчиното и детско здраве.

„В България няма стратегия за ранно детско развитие. Необходима е гласност за проблемите. Ако казваме, че децата са бъдещето на България, нека го докажем през конкретни дейности“, апелира Росица Милкова от „Тръст за социална инициатива“.

Автор: 

Илияна Иванова, комуникационен експерт по проект "Добро хранене за добро бъдеще