Тази седмица в рубриката "Как променихме България" на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ви представяме община Казанлък.

Наскоро възстановени зони за отдих в ж.к. Изток в Казанлък са обновени по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. С цел преодоляване на недостига на зелени площи и места за отдих в ж.к. Изток  са изградени и обособени нови с площ близо 35 000 кв. м. Създадени са кътове за отдих и игра, извършени са: реконструкция на вътрешно квартални улици и оформяне на джобове за контейнери в обхвата им, изграждане, реконструкция и рехабилитация на обществени паркинги, пешеходни алеи и тротоари; възстановяване на тревни площи и цветни градини; изграждане на енергоспестяващо (улично и парково) осветление; изграждане на новопроектирани детски площадки и фитнес съоръжения, както и на площадки за спортни дейности;  създаване на достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания, внедряване на автоматизирана поливна система.

Освен облагородяването и осъвременяването на зелените площи, по проекта са реконструирани и рехабилитирани четири улици и прилежащите им тротоари. Сред основните дейности за подобряване на транспортната и техническата инфраструктура, са: пълна рехабилитация и реконструкция на уличните и тротоарните настилки; оформяне на понижен тротоар за създаване на достъпна среда на хората с увреждания; подобряване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на улиците; внедряване на ново енергоспестяващо улично осветление; реконструкция на прилежащите зелени зони.

С обновената градска среда по проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г. в Казанлък се изпълняват част от основните цели по най-голямата Приоритетна ос 1 на програмата – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.  Всички инвестиции допринасят за подобряване на качеството на живот в градовете, за създаване на модерни и съвременни условия за живот, спорт и развлечение в свободното време, както и за увеличаване на възможностите за работа и инвестиции в градовете и за развитие на системите на градския транспорт. Конкретни бенефициенти са 39 общини на големи и средно големи градове в страната.

Споделената отговорност и партньорства в обновяването на важни обекти и осъществяване на ключови проекти за всеки град и регион ще продължи да бъде основен приоритет и през новия програмен период по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.