Акцентът в рубриката "Как променихме България" на bTV Radio и Министерството на регионалното развитие и благоустройството тази седмица е община Пловдив.

В община Пловдив работят по 19 проекта, финансирани от ОПРР, част от които вече са приключени. Обновяването на градската среда се осъществява по 3 проекта.

Основните дейности за модернизиране на градската среда включват благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица, реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на булеварди и улици в града. Ще бъдат озеленени и благоустроени зелени площи в тях, както и на площад „Св. Петка”. Проектът предвижда и изграждане на детски и спортни площадки в междублокови пространства в града.

В рамките на друг проект за устойчиво градско развитие, финансиран по ОПРР, ще бъде обновена зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие и ще се създадат предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси за инвестиции в Пловдив.

Община Пловдив изпълнява и проекти по ОПРР за подобряване на образователната и социалната инфраструктура - два от проектите за подобряване на образователната инфраструктура вече са приключени. В рамките на тяхното изпълнение са модернизирани В Аграрния университет в е изграден и оборудван нов Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления „Растениевъдство“ и „Растителна защита“, а в Университета по хранителни технологии са обновени и модернизирани две от сградите и мултифункционална зала чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Всеки петък от 2 април до 30 май в предаването "За града" ще ви представяме информация за промяната на цялостния облик на градовете с европейски инвестиции.

"Как променихме България“ - една продукция, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.