Национална програма за пълноценно хранене във възрастта от 0 до 3 години ще помага на бременни жени и майки на малки деца да разберат ползите от правилното хранене за бъдещето психологическо и физическо развитие на техните наследници.

Предварителното проучване на действащите в момента програми в страната показва, че съществуващите програми за хранителна помощ нямат фокус върху бременните жени и малките деца и не включват систематично обучение и консултиране за пълноценно хранене. Няма услуга, която да съчетава програмите за подкрепа на родителството с програма за регулярна хранителна подкрепа. Това стана ясно по време на среща на експертната група по проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност  „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална  алтернатива“, "Отворено общество" и "Портикус".

Целта на проекта е чрез предоставяне на повече информация за ползите от пълноценното и здравословно хранене на бременните жени и на децата в кърмаческа и ранна възраст, като по този начин се подобри здравето и се намали заболеваемостта на населението.

Храненето в детска възраст трябва да гарантира, че e здравословно и това да помогне децата да растат и да се развиват нормално, както и да предотврати затлъстяването и бъдещите заболявания.

Националната програма поставя на първо място правото на децата за пълноценно хранене. Целевата група на програмата са всички деца от 0 до 3г. и техните семейства с акцент върху деца от рискови групи - децата и техните семейства в неравностойно положение и с ниски доходи, деца, живеещи в бедност, деца с малцинствен етнически произход, децата бежанци и мигранти, с фокус върху непридружените деца, както и бременните жени, които живеят в бедност.

По време на дискусията е идентифицирана нуждата от надграждане на съществуващите услуги за ранно детско развитие с фокус изграждане на родителски умения с хранителен компонент така, че семейството да получи подкрепа при достъпа до пълноценно хранене на децата.

На срещата на експертната група беше обсъдена структурата на програмата, като основната дискусия се водеше около постигане на съгласие за конкретните целеви групи и областите на подкрепа.

В първоначалния вариант на програмата беше предложено програмата да включва 5 компонента:  Подкрепа за пълноценно и здравословно хранене на бременните жени; Подготовка и подкрепа за кърмене по време на бременността, раждането и след-родилната грижа; Подкрепа за пълноценно и здравословно хранене на бебето и малкото дете; Хранително подпомагане за нуждаещи се семейства с деца на възраст 0-3г.; Подобряване на достъпа до институционално хранене (детска кухня и др.)

Членове на групата са експерти от публични институции, отговорни за формулирането и прилагане на политики в областта на храненето и здравето (Национален център по обществено здраве и анализи, Агенция за социално подпомагане, Програма за храни и основно материално подпомагане); представители на научните среди  (Научна група по ранно детско развитие към МУ-Варна, СУ), както и практици и представители на НПО - Национална асоциация "Подкрепа за кърмене", Карин дом, Хаячи, ХЕСЕД, „Бъдеще за децата“, „Знание“.                                                           

Автор: Илияна Иванова, комуникационен експерт по проект "Добро хранене за добро бъдеще"