|
На живо

7
Pop-out player

Условия за ползване на мобилно приложение Radiomate, собственост на „Радиокомпания Си.Джей“ ООД

С настоящите Условия за ползване се уреждат взаимоотношенията между Радиокомпания Си.ДжейООД, с ЕИК 131117650, (наричано по-долу Радио”) и потребителите на мобилно приложение Radiomate.
Тези Условия регламентират отношенията между Радиото и потребителите във връзка с предвидените в тях възможности за ползване на мобилното приложение, като потребителите се задължават да го ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Условия.

Потребителите на Radiomate приемат и се задължават да спазват Условията. С всяко ползване на услуги и ресурси на мобилното приложение, включително с инсталиране на конкретно устройство, както и чрез натискане на бутон за активиране или електронна препратка, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля да не инсталирате Radiomate.

Собственост над Съдържанието

Мобилно приложение Radiomate представлява защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и предоставя възможност за достъп до обекти на такива права. Мобилното приложение предоставя възможност за достъп до информация, материали, функции, включително, но не ограничаващо се до софтуер,програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обект (“Съдържание”), които са със защитени авторски права и са собственост на Radiomate или други организации.

Всяко използване от потребителите на съдържание достъпно чрез мобилното приложение Radiomate, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Условия, може да става само с изричното разрешение от страна на Радиото.

Използването на каквото и да е съдържание достъпно чрез Radiomate в нарушение на разпоредбите на настоящите Условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Радиото, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Радиото и/или на трети лица.

За всяко нарушение по този Условия съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност.

При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Условия и/или при нарушаване от потребител на чужди права и законни интереси, Радиото има право, по своя преценка, и да: 1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител; 2.

уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които Радиото разполага, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение; 3. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител; 4. предприеме други допустими от закона действия, по своя преценка.

Използване на Radiomate

Ползването на мобилното приложение се извършва чрез инсталирането му на устройство без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Посредством ползването на Radiomate потребителите имат възможност за достъп до Съдържанието, слушане на радио програма на Радиото в реално време , получаване на информация за съдържанието на радио програма на Радиото, за Радиото или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от Радиото, участие в организирани от Радиото игри на сайтовете и други възможности, определени от Радиото.

Потребителите имат право да ползват Radiomate единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от Радиото. Видът и спецификите на възможностите за ползване на Radiomate могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Радиото.

и („наричани по-долу съдържанието”).

Забранено е използването на Radiomate за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;

Забранено е използването на Radiomate с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Политика относно „бисквитките“

Radiomate използва бисквиткиза да събира данни за потребителя, които да ни помогнат да разберем как посетителите взаимодействат с него. Ако забраниш бисквитките в твоя браузър даденият уеб сайт или определени негови функционалности е възможно да не работят. С натискането на бутона Продължи“, със затварянето на банера/ съобщението, или с продължаването използването на уеб Radiomate ти се съгласяваш с настоящата политика.

Дискретност на личната информация

Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Радиото за целите на предоставяне на услуги и ресурси на Radiomate,

като Радиото има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, имена и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят по какъвто и да е начин при ползването на приложението, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

Без гаранции

Съдържанието достъпно чрез мобилното приложение се определя от Радиото и се представя такова, каквото е. Радиото има право по всяко време да променя съдържанието, като по своя преценка добавя и/или премахва секции, рубрики или материали. Радиото има право да променя параметри и характеристики на мобилното приложение, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови или да закрива съществуващи услуги.

Без да ограничава гореизложеното Radiomate не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, Radiomate не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално,подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Radiomate.

Ограничения на отговорността

Радиото не носи отговорност, ако поради технически или други причини мобилното приложение Radiomate не е достъпно или някоя негова услуга/функционалност е недостъпна за потребителите. Радиото не носи отговорност за:
1.
непредоставяне на възможност за достъп до мобилното приложение или нарушено функциониране на Radiomate, включително в разултат на тестове от страна на Радиото с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на мобилното приложение;

2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на Radiomate;
3.
евентуално наличие на вирусиили други вредоносни последици от използването на Radiomate;

4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на Radiomate;
5.
данните, посочени от потребителя с оглед ползване на мобилното приложение или съдържанието достъпно чрез него;

6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Радиото. По смисъла на настоящите Условия извън контрола на Радиотое всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност да се ползва Radiomate необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Радиото;

7. злонамерени действия на потребителите или трети лица- действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на Radiomate и/или на публикувани чрез приложението материали, използване на съдържанието и приложението по начин, който нарушава авторски и сродни на авторското право права, използването им с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на троянски конеили предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват Radiomate.

Радиото не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на Radiomate.

Радиото не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на съдържанието и/или информация, достъпни чрез Radiomate.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Мобилното приложение може да съдържа връзки към интернет сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Радиото. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Радиото няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Без да ограничава гореизложеното, Radiomate специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
-
Са неправилни, непълни или подвеждащи;
-
не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;

- не осигуряват необходимата сигурност;
-
съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
- са опозоряващи или оклеветяващи.
Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че Radiomate одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на Radiomate.

Промяна на Условията

Radiomate може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закони и юрисдикция

По неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България
Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища в гр. София.

Copyright 2022 Radiomate / Радикомпания Си.Джей ООД - Всички права запазени.