99 общини са подали стратегии и заявления за еврофинансиране по програми за местното развитие. Населението в общините е 1 328 853 жители, а в 30 от подадените стратегии е предвидено финансиране от повече от един фонд от европейските структурни и инвестиционни фондове. Това съобщават от пресцентъра на МЗХ

Общият обявен бюджет по приема за развитие на селските райони по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е на стойност малко над 60 млн. евро, като заявените средства надвишават наличния бюджет с 39 на сто.

Общините ще използват парите за подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство, стимулиране на неземеделски дейности в селските райони, подобряване на условията на живот и развитие на горския фонд.

Други дейности са насочени за повишаване на професионалната квалификация, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, подкрепа за иновации в предприятията и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000.

За развитието на конкурентоспособността на българските предприятия в неземеделския сектор са заложени 24 стратегии. В София област и Област Бургас има най-много подадени стратегии.