Не би ли било страхотно, ако можете в реално време да проверите едновременно данните на Евростат, НСИ и други представителни организации за нивото на замърсяване на въздуха, икономическото състояние и дори средната продължителност на живот в страните от Дунавския регион? Е, добрата новина е, че такава възможност вече имате, благодарение на проекта „Attractive Danube: Подобряване на капацитета за повишаване на териториалната атрактивност на Дунавския регион“, осъществен по Програмата за транснационално сътрудничество Дунав (2014-2020).

В периода 1 януари 2017 – 30 юни 2019 г. Сдружение „Български икономически форум“ и още 19 партньорски организации от 11 страни се включиха в него и създадоха инструменти-платформи в полза на любопитни  потребители или специализирани организации.

В рамките на проекта бяха създадени иновативни уеб инструменти на Обща транснационална платформа за наблюдение на териториалната привлекателност на Дунавския регион (CO-TAMP) и Национална платформа за мониторинг на атрактивността на територията на всяка страна-партньор по проекта (TAMP). Те предоставят данни за продължителен период, получени от надеждни източници (EUROSTAT, OECD, Националните статистически институции и др.), които са организирани по удобен за потребителя начин.

Данните могат да се използват за определяне на минали и настоящи тенденции на определена територия, за оценка и мониторинг на вече прилагани политики или за създаване на нови. Те дават възможност на потребителите за по-добро планиране, основано на доказателства и знание. Въпреки че са новаторски, нови и гъвкави, платформите не заменят съществуващите в целия Дунавски регион нормативни механизми за планиране, а осигуряват нов алтернативен подход.

На снимката: Национална платформа за мониторинг на атрактивността на територията на всяка страна-партньор по проекта (TAMP)

Платформите са достъпни на всякакъв вид мобилни устройства, като интерактивните карти могат да показват данни по предварително подбраните индикатори, като позволява сегментиране за период от време и за териториална единица (национално, регионално, местно ниво). Резултатите могат да бъдат експортирани и отпечатвани за удобство на потребителите. Създателите дори са добавили възможността за създаване на изображения и графики от изходни данни.

В допълнение към уеб приложенията бяха публикувани Наръчник и Атлас. Наръчникът за използване на платформите е на разположение на английски език и преведен на националните езици на страните-партньори и предлага подробно обяснение на процеса и концепцията за териториалната атрактивност, както и описание на уеб инструментите. Атласът за териториална атрактивност на Дунавския регион подкрепя визуалното представяне на CO-TAMP индикаторите. В него освен картите, се съдържа и общ преглед на стойностите на всички показатели за всички години. И двете публикации са безплатни и могат да бъдат изтеглени от библиотеката на проекта на адрес: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube/outputs.