Извиняването на отсъствията на учениците по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.  

Отсъствие заради заболяване и последващо лечение в домашни условия ще се удостоверява от лекар в лечебно заведение, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение.

Джипитата против замяната на извинителната бележка с амбулаторен листНарушавали се правата на пациентите

Удостоверението ще показва данни от анамнезата, обективния статус от прегледа, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.

Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.

Грипна епидемия се очаква най-рано януариОтново ни атакуват три щама – „Калифорния”, „Бризбейн” и „Хонконг”. Не е късно за ваксина

В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.

Лесният начин на попълване на медицинските бележки трябва да бъде спрян, коментира зам.-министърът на образованието Диян Стаматов преди заседанието на МС.

Смисълът е медицинските бележки да се издават в деня на самото заболяване, а не преди това, както и да се премахнат съществуващите лоши практики за фалшифициране.

Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.

Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация.