Знаеш ли как се променя твоят град?

 

Разбери с рубриката „Моята община – промяната продължава!“ на bTV Radio и Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 -2020 г..

 

Рубриката „Моята община – промяната продължава!“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

 

                                                                     Община Добрич

 

Общата стойност на одобрената от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –2020 г.  /ОПРР/. инвестиционна програма на Община Добрич е в размер на 26 789 204,67 лв. Инвестиционната програма се финансира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР и включва проекти за обновяване на градската среда и подобряване на инфраструктурата в зони с потенциал за икономическо развитие, за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сгради.

 

В края на 2016 и началото на 2017 г. стартира  изпълнението на няколко проекта от инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич.

Проектът  „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич” е на обща стойност 1 446 029,28 лв. Целта на проекта е повишаване на  достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на град Добрич и неговата периферия. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на два участъка от улица "6-ти септември" и отклонение:  платно  и тротоари; полагане на пътни знаци и маркировка, изграждане на нова оптична мрежа – телекомуникационна свързаност, и подмяна на уличното осветление с енергоефективно.

Общата стойност на проект “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” е 3 038 478,90 лв. Инвестиционните дейности засягат  девет многофамилни жилищни сгради и включват всички енергоспестяващи мерки, които водят до най-нисък клас на енергопотребление; мерки по конструктивно възстановяване, както и мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания.

 В момента се изпълнява още един проект по инвестиционната програма на Община Добрич – “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на обща стойност 600 000 лв.

 

Save

Save