Знаеш ли как се променя твоят град?

 

Разбери с рубриката „Моята община – промяната продължава!“ на bTV Radio и Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 -2020 г..

 

Рубриката „Моята община – промяната продължава!“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

 

 

                                                               Община Кюстендил

 

Проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ е част от Инвестиционната програма на община Кюстендил, одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за финансиране на инвестиционната програма на Община Кюстендил е 18 432 097,88 лв. Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж„ 2014 -2020 г.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ е 4 688 751,23 лв.  Реализацията на проектното предложение включва изграждане и обновяване на зони за обществен отдих, в това число паркове, зелени площи, детски площадки и др. Предвидено е изграждане на нови и възстановяване на износените физически елементи на градската среда, като ще се акцентира на подобряване на връзките над реката, минаваща през централната градска част. В част от обновените участъци ще бъде рехабилитирана уличната мрежа и ще се монтират енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана. Подобряването на средата за градски отдих ще доведе и до подобряване на културно-туристическия продукт, което ще повиши възможностите за развитие на туристическия отрасъл в региона.

Проектът предвижда още благоустрояване на парковата зона – парк „Галерията“, което включва подобряване на достъпността, обновяване на зелените площи;  подчертаване на сградата на художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора"; оформяне на комуникационна и визуална ос – от входа на сградата на областната администрация към паметника на Владимир Димитров-Майстора и др.

Проектът включва и обновяване  на физическата среда по поречието на река Банщица. Дейностите са свързани с предприемане на мерки за подобряване на градската околна среда, за съживяване на града, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума. Ще бъдат рехабилитирани над 42 хил. кв. м незастроени зелени площи в градския район.

Инвестиционните дейности включват още и изграждане на улица и парцел за озеленяване в централната градска част на Кюстендил, както и изграждане на детска площадка,  полагане на нови настилки, парково обзавеждане на местата за отдих, изпълнение на рампа за достъп на хора в инвалидни колички, внедряване на енергоспестяващо парково осветление и др.

В рамките на проекта ще бъдат създадени или рехабилитирани приблизително над 65 хил. кв. м незастроени площи в града.

                                                                     Община Смолян

Общата стойност на одобрената от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Инвестиционна програма на община Смолян е 21 681 524 лв. Безвъзмездната финансова помощ на Инвестиционната програма е в размер на 20 982 924,62 лв. и е осигурена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Инвестиционната програма на община Смолян включва проекти за рехабилитация на улици и надлези в града, обновяване на образователната инфраструктура, изграждане на 35 социални жилища, ремонт и оборудване на  емблематичния за града „Планетариум“, мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Изпълнението на инвестиционната програма на община Смолян стартира с проект: „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на град Смолян”. Безвъзмездната финансова помощ по ОПРР по проекта е в размер на 4 772 320,46 лв.

Целта на проектното предложение е създаване на привлекателна градска среда, повишаване качеството на живот, подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в града. В рамките на проекта са предвидени дейности по изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, рехабилитация и ремонт на физическите елементи на градската среда  и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Интервенциите при всички обекти, част от проектното предложение, предвиждат създаване на достъпна архитектурна среда.

Проектът включва:

  • Реконструкция и рехабилитация на улиците "Спортна", "Беклийца", "Евридика" и

              "Зорница";

  • Рехабилитация и ремонт на 4 надлеза;
  • Изграждане на пешеходна алея от ул. "Снежанка" до ул. "Добруджа";
  • Изграждане и възстановяване на детска площадка над Автогара, гр. Смолян.

 

Реализацията на проекта ще допринесе за осигуряване на благоприятна физическа жизнена среда за жителите на Смолян с добро екологично и естетическо качество, осигуряване на условия за по-добра мобилност и по-добри транспортни връзки в Смолян; изграждане на достъпна градска среда, способстваща за интегриране на групите в неравностойно положение; повишаване на безопасността и сигурността на градската среда в Смолян.

Община Смолян е първенец в област Смолян по привлечени и усвоени средства в предходния програмен период с реализирани 13 проекта по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 г. , в които са инвестирани над 28 млн. лв.