Знаеш ли как се променя твоят град?

Разбери с рубриката „Моята община – промяната продължава!“ на bTV Radio и Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 -2020 г..

Рубриката „Моята община – промяната продължава!“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Община Свищов

16 818 684,82 лв. е общата стойност на одобрената инвестиционна програма на община Свищов по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 -2020 г. С осигуреното европейско финансиране ще бъдат реализирани проекти за благоустрояване на градската среда, обновяване на обекти от публичната инфраструктура, внедряване на мерки за енергийна ефективност и др., включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Свищов. В проектното предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“  са включени два основни обекта: „Обновяване на градска жизнена среда ул. „Черни връх“ /ж.к. „Младост“ и „Обновяване на градска жизнена среда „Рилите“ - парк „Радост“/. Проектът е  на стойност  5 040 204.64 лв.

Основна цел на проекта е подобряване и реновиране на  градската среда в един от най-големите квартали на град Свищов - ж.к "Младост", ул. "Черни връх" и парк "Радост", който е част от квартал "Рила". Обектите подадат в зона с преобладаващ социален характер, което ги прави изключително важни за жителите на Свищов.

Специфичните цели на проекта включват:

  • - Изпълнение на мерки за градско възстановяване и развитие чрез директно въздействие върху инфраструктурните и екологични условия с цел подобряване качеството на живот на жизнената и работната среда;
  • - Интегриране на групите в неравностойно положение, посредством създаване на достъпна архитектурна среда и подобряване достъпа до административни и социални услуги.

Дейностите по изпълнение на проекта са свързани с подобряване на качеството на живот в градската среда: рехабилитация на улични и тротоарни реновирани пътни настилки; създаване на нови увеличени зелени площи,  ремонт и реконструкция на съществуващата отводнителна система в зоните за отдих; подмяна на осветителните тела; засаждане на нови дървесни видове и насищането им по периферията на уличната мрежа; изграждане на нови детски площадки за различните възрастови групи и фитнес площадки на открито; създаване на достъпна архитектурна среда, което ще допринесе за интегрирането на групите в неравностойно положение и открива възможности за пълноценен достъп до административни и социални услуги.

Територията на парк "Радост" е подходяща за развитието на различни функционални зони, свързани с отдиха на открито, игри, спорт, развлечения и социални контакти. Проектните дейности включват: комбинирана детска площадка за две възрастови групи; площадка за фитнес на открито; площадка за игра на тенис на маса с две маси; две зони за покрити беседки; монтиране на слънчев часовник в кръглата зелена площ; обособяване на кътове за отдих.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Свищов чрез създаването на атрактивна градска среда, която стои в основата на уникалната пространствена конфигурация на града и обуславя перспективите му за развитие.