Общо 41 501 студенти получиха европейски стипендии за успех и за специални постижения от 2016 г. насам. На студентите бяха разпределени над 27 млн. лв., обяви днес заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов при отчитането на резултатите от проекта "Студентски стипендии – фаза 1", цитиран от пресцентъра на МОН.

Средствата са осигурени по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За изминалите четири академични семестъра 31 102 студенти са взели стипендия за успех.

Средствата са се изплащали накуп за всичките пет месеца от семестъра. Месечната стойност на стипендията е била 150 лв.

4380 от класираните са били с максимален успех – 6,00, а само 144 – с минималния – 4,00. Средният успех за получаване на стипендията е бил отличен – 5,45.

Най-много стипендианти изучават "Компютърни системи и технологии" – 1114, "Предучилищна и начална училищна педагогика" – 988, "Архитектура" – 837, "Ветеринарна медицина" – 704, и "Начална училищна педагогика и чужд език" – 695.

Над 1500 студенти са запазили добрия си успех и са получили стипендия и за четирите изминали семестъра, а други 3024 – за три от тях.

От 2016 г. досега са предоставени 24 095 стипендии за специални постижения на 9399 студенти. Размерът им е 300 лв., а всеки студент може да получава до три такива наведнъж. Средният успех за всички семестри е бил отличен – 5,59, като 7931 от стипендиантите са с максимален – 6,00.

За четирите семестъра от изпълнението на проекта 4053 младежи са получили по една стипендия, 1790 – по две, а с три са били 1662. Общо 33 възпитаници на висшите училища в страната са взели максималния брой от 12 стипендии.

Специалностите с най-голям брой класирани студенти са "Медицина" – 2092, "Право" – 1597, "Финанси" – 544, "Медицинска сестра" – 453, и "Компютърни системи и технологии" – 451.

По проекта е било направено и проучване сред студентите и преподавателите в университетите за удовлетвореността и мотивацията за получаване на европейски средства.

84,9 процента от младежите, получили стипендия за успех, посочват, че средствата ги мотивират да постигат по-добри резултати при обучението си.

87,5 процента от студентите със стипендия за специални постижения също потвърждават, че са още по-амбицирани да се включват в научни проекти извън академичните занятия. Почти половината от преподавателите са на мнение, че европейските стипендии за специални постижения стимулират достатъчно младежите.

74,2 на сто от анкетираните възпитаници на висшите училища са на мнение, че предоставянето на европейски стипендии в приоритетните специалности засилва интереса към тях.

Две трети от стипендиантите за успех и почти половината от тези със стипендии за специални постижения са изразходвали парите си за покриване на семестриални такси.

Текущи разходи са покрили 41,7 процента от получилите стипендия за специални постижения и 33,4 процента от тези с отличен успех. Студентите често са ползвали средствата за учебници, помагала, както и за плащане на общежитията си.

Ръководителят на проекта Пламен Славов е заявил, че след края му студентите от приоритетните направления в университетите ще продължат да получават стипендии за успех, като парите ще бъдат осигурени от държавния бюджет. "Ще се обсъдят различни възможности за подпомагане на студентите със средствата, предвидени за втората фаза, които са общо 13 млн. лв.", е съобщил Славов.