До 2040 г. населението на България ще намалее с около 20 до 25%. Това сочат данните от прогнозата за демографското развитие на България за периода 2015-2040 г.

Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка, съобщиха от правителствената информационна служба.

Независимо от предвижданото намаление на смъртността, което засяга в различна степен мъжете и жените, структурата на населението по пол ще остане стабилна. Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително.

Застаряването е ключовият процес в демографската ситуация у насНаселението намалява с темповете на един среден български град

Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст. Намалението на населението на териториален принцип обхваща почти всички области, без столицата, и се очаква този процес да продължи в течение на целия период.

Евростат: В България има трайна тенденция за обезлюдяване на селските райониПреселението е към големите градове, предимно към София и към Варна

В общоевропейски план България не е единствената страна с подобна прогноза. Същото се очаква да се случи в още 11 страни – Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватска, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на населението.

Прогнозните резултати от различните проекции свидетелстват, че въпреки очакваното подобрение в показателите за смъртност и раждаемост, населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. „инерция на обратния растеж“. Поради действието й, дори периодните нива на фертилност да се увеличат до равнището, необходимо за просто демографско възпроизводство – процес, който не се очаква в близко бъдеще, прогнозите са абсолютният брой на населението да продължи да намалява.

Тези трайни демографски тенденции и предизвикателства са отчетени и адресирани в стратегическите и оперативни документи за провеждане на демографската политика в България.