През учебната 2020/2021 г. дистанционна форма на обучение ще може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка.

Това реши парламентът с приемането на промените в Закона за предучилищното и училищното образование на второ четене.

Дистанционното обучение за повече от 30 учебни дни ще бъде възможно, ако поради здравословни причини присъствието на ученика в училище поставя в риск живота и здравето му или живота и здравето на човек, с когото живее на един адрес, както и по избор на ученика и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Дистанционно обучение до 30 учебни дни ще се разрешава със заповед от директора на училището.

Държавата ще компенсира разходите за отглеждане и обучение на децата, за които няма места в държавните и общинските детски градини. Тези текстове от промените в Закона за предучилищното и училищното образование влизат в сила от 1 януари 2021 г.

В срок до началото на учебната 2023/2024 година общините трябва да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в съответствие с изискванията на закона.