Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2015 г. намаляват с 38 900 (1.7%) спрямо края на юни 2015 г., показват данните на НСИ. Така без работа у нас са 2.27 млн души.

Спрямо края на второто тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 22.1%, „Култура, спорт и развлечения” - с 6.8%, и „Други дейности” - с 4.9%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1.6%, и „Образование“ - с 1.2%.

В структурата на наетите най-голям е относителният дял на тези в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.0 и 17.2%.

На годишна база

В края на септември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 21.0 хил., или с 0.9% повече в сравнение с края на септември 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.4 хил., „Преработваща промишленост ” - с 5.7 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” - с 4.4 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 9.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.1%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2015 г. спрямо края на септември 2014 г. има в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 2.5 хил., а в проценти - в „Култура, спорт и развлечения” - с 2.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2015 г. е 879 лв., за август - 858 лв., и за септември - 885 лева. През третото тримесечие на тази година възнагражденията се увеличават с 8% спрямо предходната.

Най-голям е скокът в „Административни и спомагателни дейности” - с 20.9%, „Култура, спорт и развлечения” - с 15.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 13.2%. Именно в последната група отрасли е и най-високо средномесечно трудово възнаграждение – 1985 лева.