Задълженията на топлофикационните дружества са при авария, във възможно най-кратък срок да я отстранят. Съгласно закона, прекъсването на топлоснабдяването не може да надхвърля 48 часа. Когато повредите по вина на продавача не са отстранени в този срок, дружеството дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението. Това обясниха от Комисията за енергийно и водно регулиране в отговор на запитване на bTV Radio.

„В рамките на 48-часовия срок дружеството не начислява топлоенергия, тъй като тя не постъпва в топломерите в абонатните станции. Но в хипотезата след изтичане на този 48-часов срок вече възниква правната фигура за дължима неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението." – обясни Георги Спасов от КЕВР.

За да получат дължимата неустойка, гражданите трябва да подадат жалба в топлофикационното дружество: „Топлофикационните дружества са задължени в най-кратък срок да разгледат жалбите и да направят съответните технически измервания, ако е необходимо, за да се установи размерът на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението."

Жалби могат да се подават и в КЕВР. „След като получим цялата документация, сме длъжни да я отнесем към самото дружество, което удостоверява фактите. Ние, разбира се, ще извършим проверка по това, което ни се предостави от дружеството по всеки конкретен случай." – допълни Георги Спасов от  КЕВР в разговор, който можете да чуете в прикачения файл.