риходи, помощи и дарения в размер на 20 623 591 500 лв. предвижда рамката на бюджета за следващата година, която депутатите приеха на второ четене.

От тях 1 734 500 000 лв. ще са от корпоративен данък, 2 830 000 000 лв. – от данъци върху доходите на физическите лица, 8 409 600 000 лв. – от ДДС, а 4 670 000 000 лв. – от акцизи.

Бюджетното салдо е отрицателно и е в размер на 1 787 554 100 лева.

Заложени са разходи в размер на 10 946 208 600 лв. От тях текущите са 8 332 042 600 лв., капиталовите – 2 511 887 900 лв., резервът за непредвидени и/или неотложни разходи – 71 100 000 лв., от които 70 000 000 лв. – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Дефицит от 1 млрд. и 800 милиона лева и увеличение на доходитеТова предвиждат бюджетите на държавата за догодина

За общините ще бъдат отделени 2 662 137 000 лв., за Държавното обществено осигуряване – 5 065 887 100 лв., за здравната каса - 1 069 199 000 лв. Държавните медии ще получат съответно 42 112 000 лв. за БНР, 65 147 000 лв. за БНТ и 4 385 000 лв. за БТА.

За държавните висши училища са предвидени 407 415 300 лв., а за БАН – 75 837 000 лв.

Рамката предвижда вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 009 743 800 лв.

Депутатите приеха бюджета на НЗОК за 2016 г.Здравноосигурителната вноска остава без промяна

Народното събрание прие бюджета на НЗОК за 2016 г. Той ще е с балансирано салдо. Заложените приходи и трансфери са на обща сума 3 204 749 хил. лева. Разходите и трансферите също са 3 204 749 хил. лева. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска – 8 на сто. Резервът на Касата е над 300 млн. лева.

Колко ще харчат министерствата?

Предвидените разходи на Министерството на отбраната са в размер на 1 003 089 000 лв. От тях за политика в областта на отбранителните способности са отделени 932 349 000 лв., а за политика в областта на съюзната и международната сигурност - 70 740 000 лв. Предвидената сума за приходи, помощи и дарения на министерството е 44 000 000 лв.

В бюджета на МВР за приходи, помощи и дарения са предвидени 170 378 000 лв. Заложените разходи са в размер на 1 126 977 000 лв. От тях за политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред са предвидени 628 856 000 лв., за политика в областта на защитата на границите и контрола на миграционните процеси - 161 646 000 лв., за политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации - 193 502 000 лв., за политика в областта на управлението и развитието на системата на МВР - 142 973 000 лв.

Бюджетът на Министерството на правосъдието предвижда 60 000 000 лв. от приходи, помощи и дарения. Заложените разходи на министерството са в размер на 205 132 000 лв., от които за политика в областта на правосъдието са предвидени 80 811 000 лв., за политика в областта на изпълнение на наказанията - 117 116 600 лв.

Размерът на разходите в бюджета на омбудсмана за следващата година ще е 2 778 000 лв.