През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%, обявиха от Националния статистически институт.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2015 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2049 лева ; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1622 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1620 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 575 лева; „Други дейности” - 636 лева; Административни и спомагателни дейности” - 697 лева.

Разпределение на трудовата сила

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 50.8 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2.22 милиона души.

Най-голямо е намалението при икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Административни и спомагателни дейности”.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.3% и 17.5%.

На годишна база най-голямо е увеличението на броя на заетите със създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения.