Единна национална уеббазирана платформа ще се използва при възлагането на обществени поръчки, реши парламентът, който гласува на второ четене текстове от проекта на нов закон за обществените поръчки.

Чрез платформата трябва поетапно да се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, сключване на договор, фактуриране и разплащане.

Парламентът въведе стойностни прагове, съобразени с европейски директиви, за възлагане на обществени поръчки. Изключение ще се прави само за прага за строителство, за който се въвежда по-ниска стойност. Въпреки че в директивите прагът за обявяване на поръчки за строителство е близо 10 млн. лв., за България той наполовина - 5 млн. лв., предаде БТА.

Законът за обществените поръчки не се прилага при поръчки за купуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги, записаха още депутатите.

Предвидена е и възможност за съвместно възлагане на обществени поръчки от двама или повече възложители.

В проекта са изброени основанията за задължително отстраняване на кандидат или участник от процедурата за обществена поръчка. Такива са наличието на присъда за участие в престъпни групи, подкуп, престъпления против данъчната и финансовата дисциплина, престъпления против стопанството и собствеността, злоупотребата с детски труд. Пречка за участие в процедурата е и наличието на данъчни задължения и на осигурителни вноски към държавата и към общината. Задълженията обаче не се взимат предвид, ако са в размер не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основания за задължително отстраняване са и установени нарушения, свързани с екологичното, трудовото или социалното законодателство при изпълнение на обществена поръчка.