В края на месец юни се отчита излишък по Консолидираната фискална програма в размер на 890 млн. лева или 1.1% от прогнозния БВП, става ясно от информацията за изпълнението на бюджета през първото полугодие на 2015 г.

Икономията се формира от 439.9 млн. лева излишък по националния бюджет и 450.2 млн. лева по европейските средства. За сравнение от правителствената пресслужба дават данни за 2014 г., когато е бил отчетен дефицит от 996.4 млн. лева, което означава, че за година бюджетната позиция се подобрява с 2.3% отнесено към БВП.

Като причина за тазгодишните резултати се посочват ръста на приходите по националния бюджет и ръста при помощите, които достигат 53.2% от планираното за цялата година. В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1.1064 млрд. лв. (9.9%), неданъчните приходи със 194.7 млн. лв. (10.7%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 831.2 млн. лв. (71.2%).

Прави впечатление, че приходите от косвените данъци са малко под разчета (49.9% за първото полугодие), като въпреки повишените постъпления, събраните пари от акцизи са само 48% от разчетите за цялата година. Значително преизпълнение се наблюдава при неданъчните приходи. В бюджета в края на юни вече са влезли 60.4% от заложените за цялата 2015 г.

Докато приходите се увеличават, разходите също леко нарастват. Така до края на юни са похарчени 46.9% от парите за годината.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2015 г. е 11 млрд. лв., в т. ч. 10.8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.