Правителството издаде държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в размер до 50 млн. лв. Средствата са предвидени в държавния бюджет за т. г. и са с 10 млн. лв. повече от 2014 г.

Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата.

Министерският съвет прие и промени в постановлението за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

С постановлението, прието през 2012 г., се определя редът за предоставяне на допълнителни трансфери на държавните висши училища като стимул за постигнато качество на обучението и за подготовката на кадри в приоритетни професионални направления, съобразно необходимостта на пазара.

С промените датата, към която се отчитат стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите училища в България, става 30 септември на годината, предхождаща периода, за който се отпускат допълнителните средства. В момента това е 1 януари на годината, за която се определя субсидията.