До днес, 31 март, политическите партии трябва да трябва да представят на Сметната палата финансовите си отчети за 2014 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Това напомнят от върховния одитен орган.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите са налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв. и загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители.

Когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години, съществува и възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2014 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.