Срокът, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка от 5 процента, когато формулярът е подаден на хартиен носител, изтича днес, съобщава НАП.

Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

От приходната агенция напомнят, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че задължените да внасят авансов данък през 2013 г., са платили пълния размер на дължимия налог.

Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите.

За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

НАП напомня на клиентите си, че плащанията на данъка върху доходите на физическите лица с 5 процента отстъпка до 10 февруари, както и вноските за данъка върху добавената стойност с краен срок до 14 февруари, ще се извършват по досегашния ред на внасяне на задълженията.

Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, може да се видят на интернет страницата на НАП - www.nap.bg.