Националният статистически институт (НСИ) направи цялостен преглед на проведеното преброяване на населението през 2011 г. и резултатите от него и излезе с критичен доклад. Още в началото на документа Институтът критикува промяната на периода, в който трябваше да бъде направено преброяването.

То трябваше да започне на 10 март 2011 г., но после беше избрана датата 1 февруари. Промените са приети от 40-ото Народно събрание и обнародвани само 40 дни преди да започне преброяването. Изложените мотиви за промените в закона според архива на Народното събрание са: "С оглед на предстоящите задачи за разработване на стратегически документи за развитие на страната - Национална програма за развитие: България 2020 г. в контекста на стратегията "Европа 2020" и новия 5 годишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013 - 2017 г. е необходимо своевременното осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. В този смисъл се явява необходимостта от подготовка и провеждане на Преброяване 2011 във възможно най-кратки срокове."

Според НСИ изложените мотиви са несъстоятелни. Не съществува спешна необходимост за разработването на посочените в мотивите стратегически документи, които са с хоризонт 2017 - 2020 година. Обикновено включените в тях показатели се отнасят към края на календарните години. Изложените мотиви са несъстоятелни, а промените в срока на провеждане и срока за получаване на окончателните резултати (5 месеца) са се отразили върху качеството на получените резултати.

Не сме 7,3 млн.

Общ брой на преброеното постоянно население в страната към 1.02.2011 г. –е 7 364 000 души. В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 000 души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 000 души (306 000 емигранти и 131 000 имигранти).

От НСИ отбелязват, че след влизането на България през 2007 г. в ЕС по огледални сравнения с други държави-членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Реалният брой на постоянното население в България е надценен дори и след включването в населението на около 166 000 души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени. Допълнителна светлина би се получила от данните, събрани в отговор на въпросите за постоянния и настоящия адрес на лицата.

Неправомерно използване на лични данни

В доклада си НСИ отчита също, че е имало неправомерно използване на номерата на личните карти на гражданите, участвали в електронното преброяване. Вместо електронен подпис, както е било в други страни, са използвани номера на лични карти.

Имало и въпроси в преброителната карта, които не са включени в закона и обратно - въпроси, включени в закона, но липсващи в преброителната карта. Това са фактически нарушения на закона.

Противоречиви указания, грешни сметки

НСИ констатира и противоречиви указания относно преброяването на жилищните сгради. Преброилите се лица по интернет трябваше да бъдат посетени от преброители, които да попълнят книжна карта за жилищната сграда след 9.02.2011 година.

Липсвали обаче контролни преброявания. Били заменени с контролни изследвания с административни източници.

Освен това попълването на електронната карта от едно лице за други лица, членове на домакинството, когато те отсъстват, е сериозно нарушение на принципите на преброяването, което се отразява и на качеството на данните.

Налице е и неправомерно уволнение, съкращение или напускане на шестима експерти на ключови позиции и с дългогодишен опит в областта на преброяванията на населението преди и по време на пробното преброяване. С решение на Върховния административен съд уволнените трима души са върнати на работа след 2 години.

Набързо и през пръсти?


Пробното преброяване в България беше проведено към 1 септември 2010 г. Това означава, че периодът между пробното и изчерпателното преброяване е само 4 месеца. Акцентът при пробното преброяване беше поставен главно на тестване на онлайн преброяването. От получените резултати се установява, че по време на пробното преброяване са попълнени успешно 8 176 преброителни карти, а 7 406 - неуспешно. Не е направен анализ на резултатите от класическото преброяване.

Онлайн преброяването беше предприето прибързано, без задълбочена подготовка, се казва в доклада. Разработени и въведени първоначално логически контроли и връзки между отделните въпроси в електронния формуляр, са премахнати по време на самото преброяване. Не е проучен опитът на страните, използвали интернет при преброяванията през 2001 година в техните страни.

Голям брой обучени преброители са се отказали да участват в самия период на преброяването. Обучението на преброителите е проведено формално в рамките на няколко часа вместо в рамките на 2-3 дни. Ниското заплащане на труда е главната причина за отказите. Другата причина за демотивация на преброителите е липсата на информация колко лица от определените им преброителни участъци ще се преброят по интернет, с което се намалява размерът на очакваната от тях сума. Замяната с нови необучени преброители се отразява неизбежно на качеството на получените данни.

Според НСИ медийно разяснителната кампания около преброяването е била с неправилни акценти. Тя беше свързана главно с участието на населението в онлайн преброяването. ("Ако искате да не бъдете посещавани от преброители, попълнете електронния въпросник.") Акцентът беше поставен на доброволния характер на въпросите, свързани с етническа група, вероизповедание и майчин език, вместо за уникалността на преброяването като източник на информация за тези признаци.

Критики търпи и организиране на отпечатването на цялостния инструментариум (около 3 милиона преброителни карти и около 40 000 инструкции за преброителите и контрольорите). От отчета за направените финансови разходи за преброяването трябва да се получи отговор за броя на отпечатаните преброителни карти, инструкции и други материали и съответствието с изискванията на Закона за обществените поръчки.
Отпечатването на всички преброителни карти не води до икономия за бюджета на преброяването поради използването на електронен въпросник.

"Неудобни" въпроси

Отчетен е висок относителен дял на неотговорилите на въпросите за "етническа група" и "майчин език" и много висок дял на неотговорилите на въпроса за "вероизповедание". Причините са различни и могат да бъдат дискутирани, но опитите да се прикрие този факт с доброволния характер на тези въпроси не е състоятелен.

Според разработената методология съществува разлика между избралите да не отговорят на доброволните въпроси (позволено им от закона) и лицата, посочили отговор "Не се самоопределям". Опитът от предишни преброявания показва точно обратното. Лицата не желаят да отговорят, а не че не разбират въпроса (както е посочено в Инструкцията за попълване на преброителните карти).

Казусът "домакинство"


Добавени са 157 858 лица, за които е било установено, че настоящият им адрес е в страната, не са починали, има данни за трудова заетост или са записани в учебно заведение и не са преброени. Тези лица не са отнесени към адреси и са преброени като едночленни домакинства. По същия начин се е процедирало с 9 424 деца под 5-годишна възраст.

Преброяването е отчело нереален брой на домакинствата в страната. Всички добавени лица са отнесени към групата на едночленните домакинства. За 10 години последните са се увеличи с 263 000, а броят на домакинствата общо - с 84 000 при общо намаление на населението през този период с над половин милион.

Преброените жилищни сгради към 1 февруари 2011 г. са с около 64 000 по-малко отколкото при предишното преброяване. Реално не са преброени около 140 000 сгради. Не само "бумът" на строителството през периода 2001 - 2011 г. е основание за този извод. Отговорите на въпрос № 7 "През коя година е построена сградата?" потвърждават категорично този факт - построените сгради през периода 2000 - 2011 г. са 107 359. Отражение върху получените резултати е дало попълването на картата за жилищна сграда след преброяването по интернет.

"Допуснати бяха много грешки при попълване на данните от електронното преброяване за площта на жилището и площта на спомагателните помещения. Наложително беше след обединяване на масива да се правят автокорекции по отношение на големината на жилището и броя на стаите," се казва в доклада на създадената ад хок група в НСИ.