Европейската комисия реши днес да поиска официално от България, Унгария, Литва и Словакия да представят съображенията си относно своите закони, които уреждат придобиването на земеделски земи.

Тези нормативни актове съдържат няколко разпоредби, които могат да се приемат за ограничаващи свободното движение на капитали и свободата на установяване по смисъла на правото на ЕС. Всякакви ограничения на тези залегнали в договора за ЕС основни свободи трябва да бъдат надлежно обосновани и да съответстват на принципите за недопускане на дискриминация и за пропорционалност, се посочва в съобщението на ЕК.

Макар че държавите в ЕС имат правото да определят свои собствени правила за насърчаване на развитието на селските райони, за запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск върху цените на земята, това трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС.

Според Комисията оспорваните национални разпоредби съдържат някои ограничения, които могат да дадат възможност за дискриминационно отношение към инвеститорите от други държави от Общността.

Тези разпоредби включват изискване за пребиваване в дадената страна, ограничения за граждани без постоянен адрес или предишна стопанска дейност в дадената страна, различни ограничения за хора без професионални познания, за прехвърлянето на правото на ползване на земи или за организации, както и правна несигурност, свързана с предварителното одобрение на договорите за продажба.

Искането на ЕК е под формата на официално уведомително писмо, което представлява първия етап от процедурата за установяване на нарушение. Засегнатите държави имат срок от два месеца за отговор.