Водните количества в реките в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се повишили вследствие на частично снеготопене и/или регистрирани валежи, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. 

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка днес и през следващите 1-2 денонощия са възможни повишения на речните нива в цялата страна в резултат на падналите валежи от дъжд и сняг, частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им. 

В резултат на оттичане постепенно ще се повишават нивата в средното и долно течение на основните реки Марица, Тунджа и Арда. 

Възможни са локални наводнения.