По-високи майчински и мерки за намаляване броя на малолетните родилки. Това се очаква да представи социалното министерство днес като промени в Закона за семейните помощи.

Надбавките за второ и трето дете ще се вдигнат, за да се насърчи раждаемостта. Предвижда се за едно дете да станат 30 лева, а за второ - 80 лева.

Предприемат се и мерки срещу ранната раждаемост - за целта родителите на непълнолетни майки няма да получават детски добавки.

За майките студентки получаваната помощ при раждане ще се раздели на две и втората част ще се получава след представяне на бележка за заверен семестър. В момента студентките получават накуп 2800 лева.