Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души. В сравнение с 2013 г. населението на страната намалява с 43 479 души, или с 0.6%, съобщиха от НСИ.

На 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години.

С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20.0% от населението на страната.

В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.1 процентни пункта.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40 години през 2001 г. нараства на 41 години през 2005 г. и достига 43години в края на 2014 година. В селата е още по-висока – 46 години.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27.9%), Габрово (26.7%) и Ловеч (25.6%).

Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16.5%, Благоевград - 17.5%, Варна и Бургас - съответно 17.6 и 17.7%.

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 998 196, или 13.9% от общия брой на населението, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 1.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.0%, и Бургас - 15.2% от населението на областта.

Най-малък е делът на младежите в област Габрово - 11.3%, следвана от област Смолян - 11.5%, и областите Перник и Кюстендил - съответно 11.8 и 11.9%.